Πληροφορίες για το έργο

Το έργο στοχεύει στην ανάδειξη των απαιτούμενων νέων δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις ανάγκες της σημερινής και της μελλοντικής αγοράς εργασίας. Στον πυρίνα του έργου Digital Workplace τίθεται η ανάπτυξη ενός αναλυτικού προγράμματος, αναπτυγμένου κατά κύριο λόγο στη μορφή ενός MOOC, το οποίο συμπληρώνεται από μία διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης βασισμένη στα Open Badges. Τα MOOCs και τα Open Badges αποτελούν αυτή τη στιγμή ό,τι πιο σύγχρονο στην ανάπτυξη Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OERs), ενώ μπορούν να συνεισφέρουν σε σημαντικό βαθμό στη δημιουργία ενός νέου μαθησιακού περιβάλλοντος βασισμένου στις νέες Τεχνολογίες. Με την απόκτηση αυτών των νέων δεξιοτήτων τα εμπλεκόμενα στο έργο αυτό μέλη που προέρχονται από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αλλά και από την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, θα μπορέσουν μέσα από τη δική τους επιμόρφωση να μεταφέρους τις δεξιότητές τους και σε άλλους επαγγελματίες του χώρου τους και να προάγουν έτσι τον ψηφιακό χαρακτήρα της εργασίας τους.

Το έργο προσδιορίζει αυτές τις ανάγκες, αναπτύσσοντας μία μεθοδολογία για την επίτευξη σημαντικών δεξιοτήτων αναγκαίων στο προσωπικό των σύγχρονων εταιρειών. Οι δεξιότητες αυτές είναι κυρίως ψηφιακές αλλά αφορούν επίσης σε δεξιότητες επικοινωνιακές, οργανωτικές αλλά και διαχείρισης άγχους.

Επομένως, το έργο αυτό αποσκοπεί στο να:

Α) προσδιορίσει το προφίλ του ιδανικού ψηφιακού εργαζόμενου και εργοδότη, ώστε να προσδιορίσει κατ΄επέκταση και τις δεξιότητες και ικανότητες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας επιμόρφωσης και πιστοποίησης

Β) σχεδιάσει και να ελέγξει την επιμόρφωση για την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων. Η επιμόρφωση θα διεξαχθεί μέσω MOOC, με συγκεκριμένους Διδακτικούς Στόχους, Μαθησιακά Αποτελέσματα και Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους. Θα δομηθεί, δε, με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων EQF επιπέδων 4-7, γι’ αυτό και είναι σημαντική για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά και για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Γ) σχεδιάσει και ελέγξει το σχήμα πιστοποίησης για εργαζόμενους και εργοδότες, με σαφείς ρουμπρίκες αξιολόγησης και μηχανισμούς που στηρίζονται σε σύγχρονες προσεγγίσεις και εργαλεία (π.χ. Open Badges)

Δ) προωθήσει την υιοθέτηση αυτού του μοντέλου, με τρόπο ολιστικό, αφήνοντας τα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη της αγοράς εργασίας να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να ενισχύσουν την παραγωγικότητα, αλλά και την προσωπική και συλλογική ευημερία.

 

400 άτομα αναμένεται να εμπλακούν άμεσα με το έργο:

-        108 ως πληροφοριοδότες

-        24 ως εκπαιδευόμενοι

-        80 εργοδότες / ΗR διευθυντές και εργαζόμενοι

-        170 συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις του έργου.

Οι εκπαιδευμένοι εκπαιδευτές θα εκπαίδευσουν με τη σειρά τους 10 άλλους επαγγελματίες στη χώρα τους, άρα πάνω από 60 εργαζόμενοι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση θα εμπλακούν.

Το έργο σε όλη τη διάρκειά του γνωστοποιεί τις δράσεις του με στόχο να ενημερώνει διαρκώς το ευρύ κοινό σχετικά με τα κύρια ερευνητικά του ζητήματα. Οι εκδηλώσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου οργανώνονται σε 4 ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να συναντά τους τοπικούς επιχειρηματικούς παράγοντες, και τους αντίστοιχους εργοδότες και εργαζομένους που εργάζονται από απόσταση. Το πλάνο διάχυσης περιλαμβάνει δελτία τύπου και στοχευμένες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

 

Αν σε ενδιαφέρει, μπορείς να δεις την παρουσίαση του έργου που ακολουθεί:

Project presentation